مجسمه دیزنی اریک و آریل Ariel & Eric Love

دیزنی داستان هایی از ماجراجویی، پیروزی و اغلب عشق را برای ما آورده است. این تندیس عزیز از جیم شور شخصیت های محبوب پری دریایی کوچک، آریل و اریک را نشان می دهد. با هم در آغوش، مرزی وجود ندارد که عشق نتواند پل بزند.

ناموجود